Regulamin wykonywania usług przez LingPerfect

Obowiązuje od 28 czerwca 2013 r.

 

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG

przez LingPerfect Paweł Gromek

(zwaną dalej „LINGPERFECT”)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. LINGPERFECT wykonuje usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wykonywania usług, zwanym dalej „Regulaminem”, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze standardami i praktykami przyjętymi na rynku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zwyczaje obowiązujące na rynku usług tłumaczeniowych i doradczych.

3. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§ 2

Zasady zapytań o usługi

1. LINGPERFECT udziela szczegółowych informacji dotyczących cenników tłumaczeń, trybów realizacji oraz innych szczegółowych informacji dotyczących usług jedynie podmiotom gospodarczym posiadającym numer wpisu do CEIDG lub numer KRS. LINGPERFECT obsługuje jedynie przedsiębiorców.

2. Aby przygotować szczegółową wycenę usługi, LINGPERFECT wymaga podania imienia i nazwiska osoby wysyłającej zapytanie oraz informacji, jaki podmiot reprezentuje ta osoba.

3. W celu uzyskania od LINGPERFECT informacji na temat wykonania usługi Klient może skorzystać z formularza na stronie internetowej www.lingperfect.pl, wysłać zapytanie na adres e-mail LINGPERFECT – biuro@lingperfect.pl lub uzyskać potrzebne informacje telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu LINGPERFECT.

 

§ 3

Zasady składania zamówień

1. Kompletne zapytanie powinno zawierać wszystkie informacje niezbędne do realizacji usługi, takie jak dokładny opis usługi, wybrane usługi dodatkowe oraz wybrany termin realizacji, a w przypadku tłumaczeń pisemnych konieczne jest przesłanie przez Zleceniodawcę tekstu źródłowego podlegającego tłumaczeniu.

2. Potwierdzenie realizacji zlecenia następuje w momencie przesłania w treści wiadomości e-mail odpowiedniego oświadczenia dotyczącego akceptacji przedstawionych warunków realizacji zlecenia. Wzór treści oświadczenia przekazywany jest Klientowi wraz z wyceną.

3. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie po raz pierwszy na kwotę poniżej 500 PLN netto, po uzyskaniu odpowiedniego potwierdzenia zlecenia LINGPERFECT przesyła Klientowi fakturę pro-forma. Po opłaceniu całkowitych kosztów realizacji usługi brutto, Klient zobowiązany jest do przesłania do LINGPERFECT odpowiedniego dowodu wniesienia opłaty. Na tej podstawie LINGPERFECT rozpoczyna realizację zlecenia.

4. Komunikacja z Klientem odbywa się w języku polskim lub języku angielskim.

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji wyceny przez Klienta poprzez złożenie przez niego Zamówienia w trybie §3 pkt. 2,3 chyba, że Klient zawarł z LINGPERFECT Umowę o Stałej Współpracy, na mocy której wprowadzono inne zasady składania zamówień. Zawarcie umowy w trybie §3 pkt. 2,3 jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

6. LINGPERFECT zastrzega sobie prawo do odrzucenia zapytania, które dotyczy materiałów, co do których istnieje uzasadniona wątpliwość, że Klient nie posiada pełni praw autorskich, zgody na wykorzystywanie oryginału oraz zawierających treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu przepisów polskiego prawa.

 

§ 4

Podstawowe warunki wykonywania usług przez LINGPERFECT

1. Po potwierdzeniu przez Klienta warunków umowy w trybie §3 pkt. 2 lub 3 LINGPERFECT przekazuje Klientowi informację o przyjęciu zlecenia do realizacji.

1.1. Informacja o przyjęciu Zlecenia do realizacji poprzez e-mail jest podstawą do obliczenia terminu realizacji Zlecenia.

2. Przekazywanie pisemnego oświadczenia o przyjęciu zlecenia przez LINGPERFECT nie jest konieczne, chyba że Klient wyrazi taką potrzebę.

2.1. Termin realizacji zlecenia obliczany jest od momentu potwierdzenia otrzymania pisemnego oświadczenia o przyjęciu zlecenia przez Klienta.

3. LINGPERFECT zastrzega sobie prawo do powierzania wykonania określonych usług wybranym przez siebie podwykonawcom, jednakże w miarę możliwości będzie uwzględniać rozsądne sugestie Klienta.

4. Na życzenie Klienta, LINGPERFECT może podpisać oddzielną Umowę lub Oświadczenie o Zachowaniu Poufności. Umowa lub Oświadczenie o Zachowaniu Poufności może zostać zaproponowane LINGPERFECT przez Klienta.

5. LINGPERFECT może podjąć się wykonania usługi na innych zasadach niż określone w Regulaminie. Ustalenie odrębnych zasad wykonania danej usługi następuje w formie odrębnej umowy pisemnej.

6. LINGPERFECT zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania otrzymanego zlecenia bez podania przyczyn, pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż jeden dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia zlecenia od Klienta. W takim przypadku LINGPERFECT nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w związku z odmową wykonania zlecenia.

7. Jeżeli po potwierdzeniu zlecenia na usługę tłumaczenia Klient więcej niż dwukrotnie zmieni warunki jego realizacji wówczas LINGPERFECT zastrzega sobie prawo do odmówienia jego realizacji lub doliczy dodatkową opłatę manipulacyjną w wysokości do 20% pierwotnie zaakceptowanej przez Klienta kwoty wskazanej w formularzu wyceny.

8. LINGPERFECT nie ma obowiązku ustalania, czy osoba zlecająca wykonanie usługi jest uprawniona do działania w imieniu Klienta, chyba że Klient zawiadomi uprzednio LINGPERFECT, że określone osoby nie są upoważnione do zlecenia usług w jego imieniu.

 

§ 5

Szczegółowe warunki wykonywania usług – tłumaczenia ustne

1. Czas pracy tłumacza liczony jest na podstawie podanych przez Klienta informacji o wydarzeniu, w których określone są godziny rozpoczęcia i zakończenia tłumaczenia.

1.1. W przypadku, gdy rzeczywisty czas pracy tłumacza wykracza poza liczbę godzin ustaloną w chwili potwierdzania zlecenia, czas pracy tłumacza jest liczony od chwili stawienia się tłumacza do dyspozycji Klienta do momentu, gdy Klient zwolni go z wykonywania tłumaczenia.

2. Minimalna stawka za tłumaczenie ustne w jednym dniu jest równa wynagrodzeniu za 4 godziny pracy, zwane dalej "blokiem". Powyższe wynagrodzenie należne jest LINGPERFECT nawet wtedy, gdy rzeczywisty czas trwania sesji tłumaczeniowej okaże się krótszy niż 4 godziny.

3. Stawka za dziewiątą i dziesiątą godzinę tłumaczenia w danym dniu wynosi 150% ustalonej przez strony stawki godzinowej, a stawka za jedenastą i dwunastą godzinę tłumaczenia w danym dniu wynosi 200% ustalonej przez strony stawki godzinowej.

4. Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczy się jako pełna godzina.

5. Jeżeli Klient odwoła zamówiona usługę w terminie krótszym niż 48 godzin przed terminem rozpoczęcia jej wykonywania, zobowiązany jest zapłacić sumę równą ustalonemu przez strony wynagrodzeniu za jeden blok pracy tłumacza.

6. Przy tłumaczeniach odbywających się poza granicami miasta zamieszkania tłumacza Klient ponosi koszty podróży tłumacza do wskazanego przez Klienta miejsca, a także koszty jego zakwaterowania i wyżywienia.

7. W trakcie wykonywania tłumaczenia kabinowego Klient zobowiązany jest do dostarczania tłumaczom odpowiedniej ilości wody niegazowanej do kabin.

8. Tłumacz ma prawo odmówić wykonywania przekładu w przypadku niesprawnej aparatury.

 

§ 6

Szczegółowe warunki wykonywania usług – tłumaczenia pisemne

1. Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego (nieuwierzytelnionego) obejmuje 1500 znaków ze spacjami .

2. Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

3. Rozliczenie następuje na podstawie liczby stron rozliczeniowych lub liczby słów tekstu źródłowego w przypadku tłumaczenia zwykłego i na podstawie liczby stron rozliczeniowych tekstu źródłowego w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego).

4. Z uwagi na pewną niedoskonałość dostępnych na rynku narzędzi (programów) służących do liczenia znaków w tłumaczonym tekście, mogą występować różnice pomiędzy liczbą znaków przyjętą do wyceny wstępnej zlecenia oraz liczbą ustaloną w trakcie tłumaczenia. W przypadku, gdy faktyczna objętość tekstu (liczona w stronach rozliczeniowych lub słowach) stwierdzona w trakcie realizacji usługi będzie większa o min. 5% od wskazanej w wycenie tłumaczenia zwykłego (nieprzysięgłego) na podstawie tekstu źródłowego, wówczas LINGPERFECT poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz dokona niezbędnej korekty wyceny, po czym przedstawi ją Klientowi do akceptacji. W przypadku braku akceptacji skorygowanej wyceny LINGPERFECT wykona usługę dla wyznaczonej w pierwotnej wycenie liczby stron rozliczeniowych lub słów (pozostawiając część tekstu nie ujętą w pierwotnej wycenie w stanie wyjściowym – bez tłumaczenia). Klientowi nie przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, gdyż jej wystąpienie jest następstwem okoliczności niezależnych od LINGPERFECT.

5. Minimalna wartość jednostkowego zamówienia to 3 strony rozliczeniowe lub 700 słów tłumaczenia w danej kombinacji językowej.

6. Wraz z wyceną LINGPERFECT przekazuje Klientowi informację dotyczycącą możliwych terminów wykonania usługi (podaną w dniach roboczych licząc od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji, w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać podany w godzinach lub dniach kalendarzowych). W standardowych przypadkach dzień przyjęcia zlecenia nie wlicza się do terminu realizacji (chyba, że LINGPERFECT ustali z Klientem inne warunki).

7. Jeżeli Klient nie określi w treści Zamówienia godziny oddania tłumaczenia, przyjmuje się, że tłumaczenie zostanie przekazane Klientowi w dniu terminu zwrotu tłumaczenia najpóźniej do godziny 18:00.

8. W standardowych przypadkach do terminu wykonania tłumaczenia nie są wliczane: soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dzień przyjęcia zlecenia do realizacji.

9. W uzasadnionych przypadkach LINGPERFECT zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Klientem terminu realizacji innego niż zaakceptowany w dniu potwierdzania przyjęcia zlecenia, co może wynikać z okoliczności takich jak: konieczność dodatkowej weryfikacji tekstu, opóźnienie powstałe z winy podwykonawcy (tłumacza, weryfikatora, redaktora), itp. W takiej sytuacji LINGPERFECT informuje Klienta (wraz z podaniem przyczyny) przed upływem wcześniej ustalonego terminu realizacji usługi o możliwości wystąpienia opóźnienia proponując nowy termin realizacji usługi. W przypadku, gdy przesunięcie terminu nie będzie przekraczało dwóch godzin, a Klient nie wyrazi sprzeciwu przyjmuje się zasadę zgody milczącej i akceptację nowego terminu. W pozostałych przypadkach wymaga się, aby Klient wyraził akceptację nowego terminu i potwierdził to w formie pisemnej lub w treści wiadomości e-mail.

 

§ 7

Inne warunki wykonywania usług przez LINGPERFECT

1. LINGPERFECT nie jest zobowiązany do rozpoczęcia wykonania prac przy danym zleceniu, jeśli nie otrzyma potwierdzenia w trybie §3 pkt. 2 lub nieopłacenia całkowitych kosztów brutto według faktury pro-forma dla zleceń poniżej 500 PLN według §3 pkt. 3.

2. Klient składający zlecenie na wykonanie usługi w trybie pilnym, ekspresowym i superekspresowym oraz trybie specjalnym godzi się z ryzykiem wystąpienia błędów, które nie mogą być podstawą do uznania reklamacji. Po zgłoszeniu uwag i wskazaniu przez Klienta błędów LINGPERFECT zobowiązuje się usunąć potwierdzone wady tłumaczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o ile zgłoszenie wad nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania gotowego materiału Klientowi.

3. Wykonywanie usług przez LINGPERFECT nie wiąże się z przeniesieniem praw autorskich ani udzieleniem licencji.

 

§ 8

Reklamacje

1. Ewentualne wady dotyczące wykonanych usług, wskazane w złożonych przez Klienta i uznanych przez LINGPERFECT reklamacjach, będą usuwane nieodpłatnie przez LINGPERFECT, o ile zostaną zgłoszone w ciągu 10 dni roboczych od dnia wykonania danej usługi.

2. Zgłoszenie reklamacji, co do zasady nie wpływa na termin zapłaty i wysokość wynagrodzenia za usługi wynikające z niniejszej umowy, chyba że Zleceniodawca w sposób obiektywny wykaże, że usługa tłumaczeniowa została wykonana wadliwie w znacznej części, a LINGPERFECT potwierdzi istnienie wad i oświadczy, iż nie ma możliwości usunięcia ustalonych wad. W tej sytuacji LINGPERFECT obniży kwotę należną z tytułu wykonanej usługi tłumaczeniowej o ustaloną kwotę.

3. LINGPERFECT rozpatruje reklamacje Klienta w ciągu 14 dni roboczych po jej zgłoszeniu, a następnie przedstawia Klientowi swoje stanowisko. Jeżeli w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia ww. stanowiska Klient nie ustosunkuje się do odpowiedzi LINGPERFECT, uznaje się, że Klient zaakceptował stanowisko LINGPERFECT.

4. Zgłaszane prze Klienta zastrzeżenia co do jakości tłumaczenia muszą być konkretne, precyzyjne i umotywowane, nie mogą wynikać wyłącznie z poczucia estetyki, wyczucia smaku i innych subiektywnych preferencji, muszą być uzasadnione merytorycznie oraz nie mogą wykraczać poza warunki określone w umowie dotyczącej realizacji danego zlecenia.

5. LINGPERFECT ma prawo odmówić odniesienia się do zastrzeżeń zgłoszonych po upłynięciu odpowiednich terminów wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

6. LINGPERFECT jest wyłączony z odpowiedzialności za błędy językowe w oryginale i z merytorycznej weryfikacji tekstu (tj. nie sprawdzamy diagnozy medycznej, nie kontrolujemy zgodności z prawem postanowień umowy, nie sprawdzamy dat historycznych, nie sprawdzamy obliczeń matematycznych Klienta, wzorów, formuł itp.).

7. LINGPERFECT nie odpowiada za przegapienie takich błędów.

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących konsumentów, wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem zlecenia przez LINGPERFECT ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego LINGPERFECT za wykonanie tego Zamówienia.

9. LINGPERFECT nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub jakikolwiek inny podmiot, wynikające z niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Zamówienia Klienta, spowodowanego okolicznościami niezależnymi od LINGPERFECT lub za które LINGPERFECT nie ponosi odpowiedzialności.

10. Klient zobowiązuje się do nieskładania podwykonawcom zatrudnionym przez LINGPERFECT propozycji wykonania usług na rzecz Klienta z pominięciem pośrednictwa LINGPERFECT w okresie 6 miesięcy od wykonania ostatniego zlecenia na jego rzecz przez LINGPERFECT.

11. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby LINGPERFECT, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub umowy zawarte z Klientem stanowią inaczej.

 

§ 9

Zasady wypłaty wynagrodzenia i pokrywania kosztów

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty LINGPERFECT należnego wynagrodzenia za wykonane usługi. Wysokość wynagrodzenia („wycena”) – ostateczna lub szacunkowa – przedstawiana jest Klientowi przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia każdorazowo do akceptacji w formie Wyceny lub faktury pro-forma.

2. Do wartości netto wyliczonej kwoty wynagrodzenia LINGPERFECT dolicza podatek VAT w stawce wynikającej z aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów podatkowych.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty wszelkich płatności objętych fakturą w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury (chyba, że ustalone zostaną inne warunki).

4. Korzystanie z dzieła wykonanego przez LINGPERFECT – w jakikolwiek sposób – przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za jego akceptację przez Klienta bez zastrzeżeń.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz LINGPERFECT wynagrodzenia za faktycznie poniesione prace, nawet gdy wstrzyma realizacje usługi w trakcie jej wykonywania, oraz do zwrotu ewentualnych innych kosztów poniesionych przez LINGPERFECT, bezpośrednio związanych z przygotowaniem do świadczenia usług zamówionych przez Klienta.

 

§ 10

Zmiana przepisów Regulaminu

1. LINGPERFECT udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczeniu usług. Niniejszy Regulamin jest ponadto dostępny na stronie internetowej LINGPERFECT: www.lingperfect.pl.

2. LINGPERFECT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja dotycząca zmiany oraz treść zmienionego Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.lingperfect.pl.

Zaufali nam

 • Coca-Cola
 • Philips
 • Microsoft
 • Ernst&Young
 • Nikon
 • symantec
 • ebay
 • Merlin
 • Google
 • TOITOI Polska
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Europejskie Centrum Solidarności: ECS
 • Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT)
 • Karta Różnorodności
 • ATA
 • Plunet BusinessManager - Business and Translation Management System
Drukuj Kontakt